Shik and Travel

Time Limit: 50 Sec Memory Limit: 512 MB

Description

给定一棵n个点的树,保证一个点出度为2/0。

遍历一遍,要求每条边被经过两次,第一次从根出发,最后一次到根结束,在叶子节点之间移动。

移动一次的费用为路径上的边权之和,第一次和最后一次免费,移动的最大费用 最小可以是多少。

Input

第一行一个n,表示点数。

之后两个数x, y,若在第 i 行,表示 i+1 -> x 有一条权值为 y 的边。

Output

输出一个数表示答案。

Sample Input

7
 1 1
 1 1
 2 1
 2 1
 3 1
 3 1

Sample Output

4

HINT

2 < n < 131,072
 0 ≤ y ≤ 131,072

Solution

问题的本质就是:求一个叶子节点排列,按照排列顺序走,使得两两距离<=K
 因为第一天和最后一天不花费,可以第一天从根走到一个叶子,最后一天从某一叶子走回根。
 我们首先二分答案。

对于子树u维护二元组(a, b),表示存在方案可以 从 与u距离为a的点 出发 然后走到 与u距离为b的点,并且遍历了u中的所有叶子节点
 用个vector存一下即可。显然,若a升序则b要降序,否则是无用状态

运用Dfs,从叶子节点往上推。我们现在考虑如何合并子树u、v的(a, b)。给一棵子树编号**(a1, b1),另一棵为(a2, b2)
 我们
新二元组的走法应该是 a1->b1, b1->a2, a2->b2 的,
 只要保证 b1->a2 这一条路径 权值和<=K 即可合并成
(a1 + (u->fa), b2 + (v->fa))
 显然
用(a1, b1)去合并只有一个有用状态**:满足b1 + a2 + (u->fa) + (v->fa)<=Ka2尽量大,因为这样b2会尽量小
 枚举size较小的一边,二分一下另外一边即可。

若推到根存在一组二元组即可行。

Code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long s64;

const int ONE = 1000005;
const s64 INF = 1e18;

#define next nxt

int get()
{
int res = 1, Q = 1; char c;
while( (c = getchar()) < 48 || c > 57)
if(c == '-') Q = -1;
if(Q) res = c - 48;
while( (c = getchar()) >= 48 && c <= 57)
res = res * 10 + c - 48;
return res * Q;
}

struct power
{
s64 a, b;
bool operator <(power A) const
{
if(A.a != a) return a < A.a;
return b < A.b;
}
};
vector <power> A[ONE], R;

int n;
int x, y;
s64 l, r, K;
int next[ONE], first[ONE], go[ONE], w[ONE], tot;
int size[ONE], fat[ONE];

void Add(int u, int v, int z)
{
next[++tot] = first[u], first[u] = tot, go[tot] = v, w[tot] = z;
next[++tot] = first[v], first[v] = tot, go[tot] = u, w[tot] = z;
}

int dist[ONE];
int len_x, len_y;
s64 a1, b1, a2, b2;

int Find()
{
if(len_y == 0) return len_y;
int l = 0, r = len_y - 1;
while(l < r - 1)
{
int mid = l + r >> 1;
a2 = A[y][mid].a, b2 = A[y][mid].b;
if(b1 + a2 + dist[x] + dist[y] <= K) l = mid;
else r = mid;
}
a2 = A[y][r].a, b2 = A[y][r].b; if(b1 + a2 + dist[x] + dist[y] <= K) return r;
a2 = A[y][l].a, b2 = A[y][l].b; if(b1 + a2 + dist[x] + dist[y] <= K) return l;
return len_y;
}

void Update(int u)
{
x = 0, y = 0;
for(int e = first[u]; e; e = next[e])
if(go[e] != fat[u])
if(!x) x = go[e]; else y = go[e];

if(size[x] > size[y]) swap(x, y);

len_x = A[x].size(), len_y = A[y].size();

R.clear();
for(int i = 0; i < len_x; i++)
{
a1 = A[x][i].a, b1 = A[x][i].b;
if(Find() >= len_y) continue;
R.push_back((power){a1 + dist[x], b2 + dist[y]});
R.push_back((power){b2 + dist[y], a1 + dist[x]});
}


sort(R.begin(), R.end());
int len = R.size();
s64 maxx = INF;
for(int i = 0; i < len; i++)
if(R[i].b < maxx)
A[u].push_back(R[i]), maxx = R[i].b;
}

void Dfs(int u, int father)
{
size[u] = 1;
int pd = 0;
for(int e = first[u]; e; e = next[e])
{
int v = go[e];
if(v == father) continue;
fat[v] = u, dist[v] = w[e];
Dfs(v, u);
size[u] += size[v], pd++;
if(pd == 2) Update(u);
}
if(!pd) A[u].push_back((power){0, 0});
}

int Check()
{
for(int i = 1; i <= n; i++)
A[i].clear();
Dfs(1, 0);
return A[1].size() > 0;
}

int main()
{
n = get();
for(int i = 2; i <= n; i++)
{
x = get(), y = get();
Add(i, x, y), r += y;
}


while(l < r - 1)
{
K = l + r >> 1;
if(Check()) r = K;
else l = K;
}

K = l;
if(Check()) printf("%lld", l);
else printf("%lld", r);
}